Rada Rodziców

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej. Jako ustawowy organ posiada szereg kompetencji mających na celu wsparcie Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej w zakresie wszystkich spraw związanych kształceniem młodzieży oraz funkcjonowaniem naszych szkół. Przedstawiciele rodziców wraz
z Samorządem uczniowskim reprezentują również stronę społeczną w środowisku szkolnym, pozwalając na uzyskanie szerszego i lepszego obrazu omawianych tematów.

Do kompetencji Rady Rodziców należą:

– występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

– uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

– opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,

– gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

– udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora

– opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,

– opiniowanie wprowadzenia w szkole zajęć edukacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach – np. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,

– opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły

– wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

– przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

W roku szkolnym 2023/2024 skład Rady Rodziców tworzą:

Patrycja Chylińska – przewodniczący

Zuzanna Czmajduch- zastępca przewodniczącego

 Bogusław Kobylarz– członek