O szkole

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einstein

Nasza szkoła jest najstarszą szkołą zawodową w Świętochłowicach.
Znajduje się przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 9, w samym centrum Świętochłowic, przy pełnym zieleni parku, zwanym przez mieszkańców „Plantami”.
W jej skład wchodzą: Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
To szkoła z tradycjami, która przygotowała wiele pokoleń świętochłowiczan do ról zawodowych na lokalnym rynku pracy. Cieszy się ona dużym uznaniem w środowisku pracodawców, współpracujących ze szkołą w procesie kształcenia zawodowego.
Od chwili powstania w murach szkoły zdobyło zawód oraz podniosło kwalifikacje kilkanaście tysięcy absolwentów.

Naszą rolą jest towarzyszenie uczniom na ścieżce rozwoju edukacyjnego, ale też kształtowanie ich kompetencji społecznych i wspieranie rodziców w pracy wychowawczej.
Naszym uczniom przekazujemy nie tylko wiedzę, ale też wartości zakorzenione w szkolnej tradycji, kulturowej tożsamości i wielowymiarowej współpracy w ramach projektów i programów mających na celu rozwój kompetencji i umiejętności istotnych dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dużą wagę przykładamy również do stanu i rozwoju infrastruktury szkolnej.
Aby jak najlepiej służyła naszym uczniom pozyskujemy między innymi środki zewnętrzne pozwalające na kształtowanie przestrzeni zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIK INFORMATYK

Po ukończeniu szkoły technik informatyk będzie umiał naprawić komputer, wymienić jego podzespoły, zainstalować oprogramowanie potrzebne do pracy, wykonać archiwizację danych a nawet odzyskać utracone dane.

Dodatkowo będzie potrafił zaplanować i wykonać lokalną sieć komputerową, skonfigurować urządzenia sieciowe, skonfigurować ustawienia serwera.

Technik informatyk potrafi również projektować i wykonywać grafikę komputerową statyczną i dynamiczną.

W zakresie programowania posługuje się takimi programami jak C++, Python. JavaScript, PHP. Te dwa ostatnie wykorzystuje do programowania stron internetowych.

W ramach rozszerzenia programu nauczania informatyk kończący naszą szkołę będzie potrafił programować urządzenia mobilne i zarządzać nimi. W ramach dodatkowych zajęć uczy się programowania robotów LEGO MINDSTORM.

Nasi uczniowie biorą udział w projektach unijnych, gdzie na dodatkowych zajęciach poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Dodatkowo biorą udział w płatnych stażach zawodowych lub praktykach zagranicznych.

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz zoptymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK LOGISTYK potrafi:

 1. przygotowywać ofertę handlową w zakresie świadczenia usług logistycznych,
 2. przygotowywać proces logistyczny,
 3. dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań,
 4. przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych,
 5. dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów,
 6. dobierać środki transportu,
 7. dobierać opakowania jednostkowe i transportowe,
 8. obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów,
 9. przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych,
 10. sporządzać dokumenty logistyczny,
 11. zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych,
 12. prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 13. analizować koszty dostawy i magazynowania,
 14. organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 15. organizować logistykę miejską,
 16. organizować recykling i utylizację odpadów w działalności logistycznej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 1. Organizacja transportu.
 2. Obsługa magazynów.

Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

FRYZJER

Fryzjer wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające ewentualne mankamenty urody.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może realizować następujące zadania zawodowe:

1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywanie strzyżenia włosów;
4) wykonywanie stylizacji fryzur.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:  Wykonywanie usług fryzjerskich

Charakterystyka zawodu

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne.

Możliwości zatrudnienia

Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.

KIEROWCA MECHANIK

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: Eksploatacja środków transportu drogowego.

Absolwent w zawodzie mechanik kierowca powinien być przygotowany do:

 1. kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
 2. wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 3. prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 4. wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 5. oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Możliwości zatrudnienia:

Będzie mógł pracować w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

ELEKTRYK

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Charakterystyka zawodu

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektro-energetycznych,

Możliwości zatrudnienia

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.