Programy/Projekty

Projekt „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”

Celem projektu jest ułatwienie uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra w Świętochłowicach uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, poprzez udział w stażach uczniowskich realizowanych w okresie od 01.03.2024 r. do 30.09.2026 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 50 uczniów i uczennic szkoły branżowej I stopnia i technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach, którzy wezmą udział w stażach uczniowskich organizowanych u pracodawców, prowadzących działalność związaną z kierunkiem kształcenia ucznia.

Udział w stażach pozwoli uczniom i uczennicom zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, poznać prawa, obowiązki oraz zasady zachowania pracownika w rzeczywistych warunkach pracy, nabyć umiejętności praktyczne wykonywania pracy, nawiązać kontakty zawodowe oraz przygotować się do wejścia na otwarty rynek pracy. Staże realizowane będą w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, będące kierunkami kształcenia zgodnymi z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Realizacja projektu wpłynie na rozwijanie współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 30.09.2026 r.

Wartość projektu: 240 093,75 zł

Wartość dofinansowania z UE: 204 079,68 zł

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 3 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 Rezygnacja z udziału w projekcie

Zał. 5 Karta oceny formalnej i merytorycznej

Harmonogram form wsparcia 1

 

 

Projekt „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”

27 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach wzięło udział w zagranicznym stażu w ramach projektu Erasmus+  „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”.
Staże w Niemczech zostały zorganizowane przez Partnera projektu
VITALIS z Schkeuditz.
Uczniowie wyjechali na staż w dwóch grupach
(pierwsza w terminie 8-28.03.2020 r., druga w terminie 24.10. – 13.11.2021 r.).
Każdej grupie towarzyszył opiekun grupy – nauczycielka nauki zawodu.

Podstawowym celem projektu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy.
Nacisk w projekcie został położony na nabywanie i doskonalenie posiadanych przez uczniów umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych.

Cele projektu:

– promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,

– wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

– promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,

– wspieranie mobilności pracowników na europ. rynku pracy, w tym doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów,

– kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,

– zachęcenie do nauki języków obcych,

– kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach UE,

– rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

Realizacja ww. celów stanowiła przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, ponieważ uczniowie uświadomili sobie czego się uczą w szkole, czego poza nią, jakie są wymagania rynku pracy, jakie posiadają lub muszą nabyć w przyszłości kompetencje oraz jak efektywnie zaplanować własną karierę zawodową.
Kilkutygodniowe praktyki zawodowe były dobrą okazją do zachęcenia uczestników,  by sami ocenili posiadane umiejętności (kompetencje), sprawdzili się w pracy zawodowej, jak również do oceny kompetencji stażysty przez pracodawcę.

Projekt był odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Zdobycie doświadczeń zawodowych uczestników polepszyło ich start zawodowy jako przyszłych pracowników.

Projekt umożliwił uczestnikom poznanie specyficznego środowiska zawodowego i kultury pracy w innym kraju, zachęcił do otwartości i współpracy, co ułatwiło im dalszy rozwój osobisty.
Rezultaty zostały potwierdzone przeprowadzoną ankietą on-line pod koniec realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 55837,00 EUR

 

 

Projekt „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, podziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

 

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, 16 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach oraz podniesienie jakości kształcenia w placówkach.

 

Beneficjent: Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach oraz Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 697 652,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 593 004,62 zł

Zakres planowanych działań w ramach realizowanego projektu:

 • zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • szkolenia zawodowe i pożądane na rynku pracy;
 • staże;
 • zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych;
 • rozwój współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi;
 • otwarcie kierunków kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy;
 • doposażenie 9 pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne;
 • podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych;
 • staże nauczycieli w firmach;
 • uzupełnienie kwalifikacji przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Zakładane efekty:

 • nabycie nowych lub poszerzenie umiejętności zawodowych przez uczniów;
 • udział uczniów w stażach zawodowych u pracodawcy;
 • nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych;
 • nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • udział nauczycieli kształcenia zawodowego w stażach zawodowych u pracodawcy;
 • doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.